Algemene voorwaarden Ticket to Tilburg

Citymarketing Tilburg Algemene voorwaarden 1 november 2019

Algemene voorwaarden Citymarketing Tilburg (CMT)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij dat uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 Citymarketing Tilburg: de Stichting Marketing Tilburg

1.2 De afnemer: de partij (natuurlijke of rechtspersoon), aan wie CMT producten verkoopt/levert.

1.3 De opdrachtgever: de partij(natuurlijke of rechtspersoon) in opdracht waarvan CMT door bemiddeling een reservering bij c.q. overeenkomst met een dienstverlener tot stand brengt.

1.4 De dienst: de accommodatie, het vervoer, de excursie, het evenement, het museumbezoek of een andere (toeristische) activiteit.

1.5 De dienstverlener: de accommodatieverschaffer, de vervoerder, de excursieaanbieder, de evenementenorganisator, het museum of die andere partij met wie de opdrachtgever een overeenkomst aangaat en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

1.6 De (reserverings)opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan CMT om een reservering bij c.q. overeenkomst met een dienstverlener tot stand te brengen. Uitvoering van deze opdracht leidt tot een overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener. CMT is uitdrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst maar bemiddelt slechts.

1.7 Groepsarrangement: de (reserverings)opdracht voor een groep vanaf twee personen, tenzij anders wordt aangegeven.

1.8 Dagtocht: een door CMT zelf georganiseerde toeristische, recreatieve of culturele activiteit van minder dan 24 uur en waarbij geen overnachting is inbegrepen.

1.9 Evenement: een bijeenkomst of manifestatie waarbij CMT direct of indirect betrokken is.

2. Activiteiten CMT: informatieverschaffing, verkoop & bemiddeling

CMT verstrekt toeristische en recreatieve informatie en kan dagtochten en evenementen organiseren c.q. daarbij betrokken zijn. Voorts verkoopt en levert CMT verschillende producten. Bovendien bemiddelt CMT bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen opdrachtgevers enerzijds en dienstverleners anderzijds op het gebied van onder andere accommodaties, vervoer, excursies, evenementen, musea, attracties et cetera. De bemiddelingsactiviteiten bestaan uit het, in opdracht van en in naam van de opdrachtgever, reserveren van diensten of producten en de financiële afhandeling hiervan. Verkoop van producten en bemiddeling voor diensten gebeurt via verschillende kanalen, zoals internet, telefoon, e-mail en in CMT-vestigingen.

3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, diensten, producten, werkzaamheden en overige verbintenissen van/met CMT, waaronder(maar uitdrukkelijk niet beperkt tot): alle verkoop en leveringen van producten door CMT aan afnemers en  alle door CMT aangenomen (reserverings) opdrachten en  de organisatie van c.q. betrokkenheid bij dagtochten en evenementen

3.2 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3.3 Als één of meerdere van deze bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht en dienen de nietige of vernietigde bepalingen zodanig te worden uitgelegd dat zij de inhoud van deze bepalingen zo dicht mogelijk naderen zonder in strijd te zijn met de wet.

4. Verkoop en levering van producten

4.1 Aanbiedingen: Alle aanbiedingen zowel mondeling als schriftelijk ( inclusief aanbiedingen via internet), zijn vrijblijvend.

4.2 Tot stand komen van overeenkomsten: Overeenkomsten komen tot stand wanneer CMT binnen twee weken na ontvangst van de order van de afnemer, hetzij deze schriftelijk bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint. Digitale overeenkomsten komen tot stand wanneer CMT de betaling van de afnemer heeft ontvangen.

4.3 Prijswijziging: In het geval dat de inkoopprijs van een product stijgt, is CMT vóór de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2, alsmede tot 4 weken erna(voor zover de uitvoering van de overeenkomst nog niet is aangevangen), gerechtigd de opgegeven, aangeboden dan wel overeengekomen prijs als zodanig te wijzigen. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en CMT binnen voornoemde 4 weken besluit de prijs te wijzigen, dan heeft de afnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.4 Levering

4.4.1 Levering van producten vindt plaats via de eigen bezorgdienst van CMT, per post, internet of via de balie bij CMT-vestiging.

4.4.2 In het geval dat producten door de eigen bezorgdienst of per post worden geleverd. Streeft

CMT ernaar dit binnen vijf werkdagen te doen, tenzij anders overeengekomen.

4.4.3 Overschrijding door CMT van de afgesproken termijn voor levering maakt niet dat CMT direct in verzuim is en kan niet automatisch tot ontbinding van de overeenkomst leiden. De afnemer kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk ontbinden indien de levering, nadat de CMT daarvoor een redelijke termijn heeft gekregen, niet alsnog binnen die termijn heeft plaatsgevonden en het gevolg is van omstandigheden die CMT rechtens kunnen worden toegerekend.

4.4.4. CMT heeft het recht verzendkosten aan de afnemer in rekening te brengen.

4.4.5 CMT is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

4.4.6 CMT behoudt zich het recht voor zaken niet te leveren en de overeenkomst te ontbinden als het gebruik ervan in strijd is met de bestemming. CMT zal de afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

4.5 Betaling

4.5.1 Alle facturen dienen binnen de vermelde termijn betaald te zijn, zonder dat de afnemer een beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking mag doen.

4.5.2. Indien de afnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege direct in verzuim. Vanaf dat moment is hij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voorts heeft CMT het recht haar verplichting tot levering op te schorten totdat het verschuldigde is voldaan.

4.5.3 CMT heeft het recht administratiekosten in rekening te brengen.

4.6 Annuleren van bestellingen, ruilen van artikelen en reclame

4.6.1. Indien een bestelling, voordat de levering heeft plaatsgevonden, wordt geannuleerd, worden de eventuele als gevolg van de annulering opgekomen kosten aan de afnemer in rekening gebracht.

4.6.2 Geleverde geschenkbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

4.6.3 Artikelen - uitgezonderd geschenkbonnen, toegangskaarten en overige voucher productenkunnen binnen 8 dagen na aankoop op vertoon van de verkoopbon of factuur worden geretourneerd, mits ongebruikt, in originele staat en bij aankoop vooraf aangegeven dat het artikel geruild mag worden. Op de kassabon zal hierover een notitie worden gezet.

4.6.4 Zichtbare gebreken - een product wordt bij aankoop, door de koper, gecontroleerd op gebreken. CMT controleert de producten voor de verzending op breuk of beschadiging. CMT is niet verantwoordelijk voor breuk of beschadiging door verzending.

4.6.5 Geschenkbonnen dienen in de winkel te worden nageteld daarna vervalt het recht op reclameren.

4.7 Vrijwaring door afnemer

De afnemer vrijwaart CMT tegen alle aanspraken van derden terzake van door CMT aan de afnemer geleverde producten en/of verpakkingen, waardoor deze derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

5. Bemiddelingsactiviteiten, dagtochten en evenementen

5.1 Toepasselijkheid: Voor zover er in dit artikel 5 over de bemiddelingsactiviteiten van CMT niet wordt afgeweken van de overige voorwaarden, zijn deze onverminderd van toepassing. De bepalingen van dit artikel zijn op de dagtochten en evenementen van overeenkomstige toepassing, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen in verband met de aard van de dagtocht of het evenement zich daartegen verzet.

5.2 De reserveringsopdracht

5.2.1 Het afhandelen van de betaling en eventuele annulering van de gereserveerde dienst maakt onderdeel uit van de bemiddelingsactiviteiten.

5.2.2 Reserveringen kunnen worden gemaakt via de website van CMT, per telefoon, per email of bij CMT vestiging te Tilburg.

5.2.3 De opdracht tot het verzorgen van reserveringen komt tot stand op het moment dat de opdracht, mondeling dan wel schriftelijk of via internet verstrekt, CMT heeft bereikt, ongeacht of direct een bevestiging door CMT dan wel de dienstverlener wordt verstrekt.

5.2.4 In afwijking van artikel 5.2.3 komt de opdracht tot het verzorgen van een groepsarrangement eerst tot stand op het moment dat CMT een door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging heeft ontvangen. De opdrachtgever is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de reserveringsopdracht voor het groepsarrangement.

5.2.5 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en CMT richt zich op en beperkt zich tot de bemiddelingsactiviteiten. Het resultaat van de bemiddeling is een overeenkomst tussen de opdrachtgever enerzijds en de dienstverlener anderzijds terzake van de gereserveerde dienst. CMT is bij die overeenkomst geen partij.

5.2.6 De overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener zijn de eventuele voorwaarden van de dienstverlener van toepassing. Deze voorwaarden stelt CMT op verzoek ter beschikking.

5.2.7 CMT is gerechtigd bemiddelingskosten in rekening te brengen.

5.2.8 De opdrachtgever zal tijdig alle voor het sluiten van de overeenkomst met de dienstverlener en de uitvoering daarvan benodigde gegevens aan CMT verstrekken.

5.2.9 Prijzen van de gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijziging zal zo spoedig mogelijk door CMT aan de opdrachtgever worden medegedeeld en doorberekend.

5.2.10 De volgende kosten zijn niet inbegrepen:

  • Het vervoer per touringcar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • De kosten van reisbagage, reisongevallen, ziektekosten en annuleringsverzekering.
  • Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen. Deze kosten dienen op de dag zelf door de klant te worden betaald.

5.3 Betaling

5.3.1 Betaling geschiedt direct bij boeking via Ideal, Master etc. of door de bijschrijving van de verschuldigde bedragen op de rekening van CMT. CMT houdt het geld tijdelijk onder zich voor de dienstverlener maar wordt door ontvangst van de verschuldigde bedragen in geen geval partij bij de overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever.

5.3.2 Na betaling ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van de reservering.

5.3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 8, heeft CMT het recht de overeenkomst tot bemiddeling tussen CMT en de opdrachtgever bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn per direct te ontbinden. CMT zal de gereserveerde dienst in dat geval annuleren en de eventuele kosten die daarmee gepaard gaan, verhalen op de opdrachtgever. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

5.4 Wijziging en annulering

5.4.1 Wijzigingen in de reservering op verzoek van de opdrachtgever zullen door CMT worden verzorgd indien en voor zover dat mogelijk is. Voor wijzigingen in de reservering die door CMT worden verwerkt, worden wijzigings- en/of administratiekosten in rekening gebracht. Eventuele wijzigings- en/ of administratiekosten die de dienstverlener in rekening brengt, worden ten allen tijde integraal door CMT aan de opdrachtgever doorberekend. De opdrachtgever zal voor tijdige betaling zorgdragen.

5.4.2 Vermindering van het aantal deelnemers van een groepsarrangement binnen een marge van 10% is tot vijftien werkdagen vóór aanvang van het arrangement mogelijk tegen betaling van de verschuldigde wijzigings- en/of administratiekosten. Daarna geldt de laatst bekende groepsgrootte. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% wordt de annuleringsbepaling 5.4.5 toegepast. Wijziging van het aantal deelnemers dient schriftelijk of per mail te worden doorgegeven.

Eventuele wijzigings- en/of administratiekosten die de dienstverlener als gevolg van het voorgaande in rekening brengt, worden te allen tijde integraal door CMT aan de opdrachtgever doorberekend. De opdrachtgever zal voor tijdige betaling zorgdragen.

5.4.3 CMT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ( het programma van) de reserveringsopdrachten, indien en voor zover daartoe gegronde redenen bestaan.

5.4.4 Reserveringen moeten tijdens werkdagen schriftelijk ( per mail) worden geannuleerd bij CMT.

5.4.5 In afwijking van artikel 5.4.4 is de opdrachtgever bij annulering van een reservering van een groepsarrangement, van een dagtocht of van een evenement of deelname daaraan wél aan CMT annuleringskosten verschuldigd, overeenkomstig het volgende:

Bij annulering van 1 maand tot 15 dagen voorafgaand aan het arrangement/dagtocht/evenement: 50% van de totaalprijs van het rrangement/dagtocht/evenement.

Bij annulering vijftien dagen voorafgaand aan het arrangement/dagtocht/evenement: 100% van de totaalprijs van het arrangement/dagtocht/evenement.

De annuleringskosten worden vermeerderd met € 15,00 administratiekosten.

Hiernaast worden in rekening gebrachte bemiddelingskosten, factuurkosten en eventuele wijzigingskosten niet gerestitueerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Klachten over de verkoop-, bemiddelings- of overige activiteiten van CMT, zoals de organisatie van c.q. betrokkenheid bij dagtochten en evenementen, kunnen tot uiterlijk een maand na afloop van de verkoop, gereserveerde dienst of overige activiteit bij CMT schriftelijk worden ingediend.

6.2 Zoals in artikel 5.2.5 is bepaald, is CMT geen partij bij de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener; CMT geen partij bij de overeenkomst tussen de

(kwaliteit van de) gereserveerde dienst. De opdrachtgever dient zijn klachten over de (kwaliteit van de) gereserveerde dienst rechtstreeks te wenden tot de dienstverlener. Indien de klacht over de (kwaliteit van de) dienst bij CMT wordt ingediend zal CMT de klacht voor verdere afhandeling doorsturen naar de dienstverlener.

6.3 Omdat CMT in het geval van diensten slechts bemiddelaar is, is CMT nimmer aansprakelijk voor eventueel door de opdrachtgever als gevolg van de gereserveerde dienst geleden schade.

6.4 CMT is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verkochte en geleverde producten.

6.5 CMT kan betrokken zijn bij een evenement. Tenzij door CMT uitdrukkelijk anders is aangegeven, treedt CMT niet op als organisatie van evenementen. Zij is daarbij betrokken uit hoofde van haar functie op het gebied van toerisme en recreatie. CMT is in beginsel niet als organisator verantwoordelijk voor het goed verlopen van evenementen.

6.6 CMT is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte foto's, brochures, folders en andere informatie over bijvoorbeeld, de (kwaliteit van de) gereserveerde dienst, geleverde producten, dagtochten, of evenementen, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van CMT.

6.7 Voor zover CMT toch op enigerlei wijze jegens de opdrachtgever/afnemer of overige contractspartij aansprakelijk zou zijn en de opdrachtgever/afnemer of andere partij daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van CMT beperkt tot maximaal 25% van het gefactureerde bedrag. De aansprakelijkheid van CMT zal hoe dan ook nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekering van CMT. Aansprakelijkheid van CMT voor schade waarvoor de opdrachtgever/afnemer of overige contractspartij is verzekerd, is uitgesloten.

6.8 CMT organiseert in beginsel geen reizen. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden en indien en voor zover CMT toch als reisorganisator ex artikel 7:500 BW zou worden aangemerkt, dan is de aansprakelijkheid van CMT voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel, beperkt tot ten hoogste driemaal het gefactureerde bedrag.

6.9 CMT is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk zijn bevestigd.

6.10 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten aanzien van het personeel van CMT en/of de door CMT ingeschakelde derde(n).

7. Overmacht

7.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien en voor zover zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Citymarketing Tilburg Algemene voorwaarden 1 november 2019

7.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien deze periode voortduurt tot na het verstrijken van de afleveringstermijn, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij verplicht zijn tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.

8. Ontbinding, wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

8.1 Indien verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan, is de afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij van rechtswege direct in verzuim en is hij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande bedrag.

8.2 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste 15% van de vordering(en) met een minimum van € 40,00

8.3 Door de afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer, opdrachtgever of andere contractspartij dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

8.4 In geval van faillissement, schuldsaneringsregeling(WSNP), surseance van betaling, beslaglegging, onder curatele stelling of indien de afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden. De afnemer/opdrachtgever of overige contractspartij is aansprakelijk voor de door CMT geleden schade.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter / interpretatie tekst

Op alle rechtsbetrekkingen met CMT is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake waarvan een forumkeuze is toegelaten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waarin CMT is gevestigd. Bij een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.